Privatumo ir slapukų politika

Ši privatumo politika paaiškina, kaip UAB „SG dujos“, juridinio asmens registracijos kodas 300555909, buveinės adresas: J. Savickio g. 21-7, 01108 Vilnius (toliau – Įmonė) renka ir naudoja interneto svetainės sgdujos.lt (toliau – Svetainė) lankytojų (paramos davėjų, prenumeratorių, kitų fizinių asmenų ) asmens duomenis. Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta sutartyse ir kituose susijusiuose dokumentuose.

Įmonės renkami ir naudojami asmens duomenys tvarkomi Įmonės darbuotojų, apskaitos ar kitas finansines paslaugas teikiančių asmenų, teikiančių Įmonei pagal paslaugų teikimo sutartis, atsižvelgiant teisėtą duomenų tvarkymo pagrindą ir tikslą.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindai

Asmens duomenis tvarkome šiais teisėtais pagrindais:

 • Jūsų sutikimu, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
 • tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti įspareigojimus Jums;
 • tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdytos Įmonei taikomos teisinės prievolės;
 • tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Įmonės interesų.

Asmens duomenų tvarkymas su Įmonės paslaugų teikimu susijusiais tikslais

Siekdama įvykdyti įsipareigojimus Jums, Įmonė tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • asmenį tiesiogiai identifikuojančius duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, kitas asmens identifikavimo numeris;
 • kontaktinius duomenis: gyvenamosios, ar buvimo vietos adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį;
 • duomenis, kuriuos esate paskelbęs viešai.

Teisėti duomenų tvarkymo pagrindai yra:

 • siekimas sudaryti ir įvykdyti įsipareigojimus, kurios šalis esate Jūs;
 • sutikimas dėl duomenų tvarkymo išreikštas Jūsų veiksmais – duomenų perdavimu;
 • Įmonei taikomos prievolės; profesinių teisių ir pareigų visuma;
 • tam, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises.

Slapukų naudojimas šioje interneto svetainėje

Slapukai (angl. cookies) – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra siunčiamas į lankytojo interneto tinklo naršyklę ir saugomas Jūsų įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, planšetėje, mobiliajame telefone). Mes naudojame slapukus, kad galėtume gauti informacijos apie tai, kaip naudojatės mūsų Svetaine. Iš esmės, informacija neapima jokių duomenų, kurie leistų mums individualiai identifikuoti Jus, kaip fizinį asmenį.

Žemiau lentelėje pateikiame pagrindinius Įmonės svetainėje naudojamus slapukus:

PavadinimasPaskirtis
cookie_notice_accepted_sgdujosSutikimo priimti slapukus rinkinys. Išsaugo Jūsų slapukų parinktis (kad nebereikėtų vėl Jūsų klausti). Naudojimo trukmė 2 mėn.
_ga„Google Analytics“, remdamasi šiuo slapuku renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją vartotojams atskirti. Naudojimo trukmė 2 metai.
_gidVartotojams atskirti. Atsitiktinai sugeneruotas ID. Naudojimo trukmė 24 val.
_gatNaudojamas išsiunčiamų užklausų kiekio ribojimui. Naudojimo trukmė 1 min.

Duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Slapukų naudojimą galite kontroliuoti pakeitę savo naršyklės nustatymus.

Asmens duomenų tvarkymas kitais tikslais

Įmonė tvarko Asmens duomenis ir kitais teisėtais tikslais:

 • tvarkant buhalterinius dokumentus atsiskaitymo bei kitų mokėjimų įforminimo, apskaitos taisyklių, kitų Įmonei taikomų prievolių laikymosi tikslu, tiek, kiek būtina teisėtam tikslui užtikrinti;
 • sudarant sutartis, kurios nėra susijusios su įsipareigojimų vykdymu, jose esančių asmens duomenų tvarkymo tikslas yra atitinkamų įsipareigojimų tinkamas vykdymas;
 • sutarčių (darbo ar kt.) sudarymo, vykdymo, apskaitos bei Įmonės, kaip darbdavio / darbo vietos suteikėjo pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamo vykdymo tikslu.

Duomenų tvarkymo terminai

Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis neviršydami tikslų, dėl kurių jie buvo renkami, apimties. Gautus asmens duomenis saugosime vadovaudamiesi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Jūsų Asmens duomenys nėra saugomi ar tvarkomi ilgiau nei tai būtina aukščiau nurodytiems duomenų tvarkymo tikslams įgyvendinti. Ilgesnis Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises, taip pat esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams.

Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

Įmonė gali perduoti Jūsų asmens duomenis įsipareigojimų vykdymo tikslu: valstybės ar savivaldybės institucijai, įstaigai ar Įmonei, specialistams, kurie pasitelkiami įsipareigojimų vykdymo procese, pvz. ekspertams, vertintojams, auditoriams ir pan., priklausomai įsipareigojimų vykdymo tikslų.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs turite teisę susipažinti su Įmonės tvarkomais Jūsų duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, atitinkamų asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus, duomenų saugojimo laikotarpį arba kriterijus, tokiam laikotarpiui nustatyti.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad Įmonė ištaisytų netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis ir atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad Įmonė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; jūs atšaukiate sutikimą, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; asmens duomenys tvarkomi neteisėtai; asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisėje, nustatytos teisinės prievolės.

Teisė apribotų duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę reikalauti, kad Įmonė apribotų duomenų tvarkymą kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Įmonė gali patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; Įmonei nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus arba Jūs prieštaraujate duomenų tvarkym

Teisė nesutikti. Jūs turite teisę dėl su Jumis konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais arba, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Įmonės arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie Jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni. Įmonė nebetvarko asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai Įmonė pagrindžia, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų, kaip duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Teisė į duomenų perkeliamumą. Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis arba remiantis Jūsų sutikimu arba abipusių sutartinių santykių pagrindu, Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Įmonei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai. Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų inspekciją, kurios kontaktai yra pasiekiami šiuo adresu: https://vdai.lrv.lt/, ir dėl to pateikti skundą. Jei turite nusiskundimų ar klausimų dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, galite nevaržomai bet kada kreiptis į mus elektroniniu paštu info@sgdujos.lt arba telefonu +37069901960.

Privatumo politikos atnaujinimo data: 2020-12-25